Wygodnie z Bubą + konkurs!

Wspominałam Wam o niej już nie raz, nie dwa. Często też możecie na naszych zdjęciach ją zobaczyć.  Stworzona z miłości do małych rozrabiaków – Buba!

Z Martą poznałyśmy się, zanim jeszcze powstał mój blog, zamówiłam u niej pierwszą dresową sukienkę dla Liwci i tak już zostało, że jak dresiki, to od Buby. Każde nowości przetestowane są przez nas po to, by finalnie do Was trafiały wyroby, jak najlepszej jakości. Bo kto, jak kto, ale oni dbają o małych rozrabiaków – jak broić to tylko z Bubą!

Rozmiary, na jakie szyje Buba to od 56 po 134, także na każdego rozrabiaka coś się znajdzie, a co dokładnie, kolorki, wzorki  i fasony możecie zobaczyć na stronie : facebook.com/bubabroi !

14-1

15-1

KONKURS!

Specjalnie dla WAS, wraz z Bubą, przygotowałyśmy konkurs. Dla jednej z Was, Buba ufundowała bon w wysokości 100 zł, do wykorzystania w butiku. Co należy zrobić?

 • W komentarzu  pod postem lub pod postem na Facebooku (tutaj), odpowiedz: kto będzie broił w ubrankach wraz z Bubą?

Miło nam  będzie, jeżeli polubisz profil Buba oraz kamperki.com na portalu Facebook, a także jeżeli udostępnisz post konkursowy! Trzymaj mocno kciuki za siebie!

17-1

REGULAMIN KONKURSU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin Konkursu określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs pod nazwą “Wygraj bon o wartości 100 zł”, zwany dalej “Konkursem”.

1.2. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik Konkursu powinien zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu Konkursu. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu Konkursu. Naruszenie przez Uczestnika Konkursu tego zobowiązania stanowi podstawę odmowy wydania nagrody lub wykluczenia z Konkursu.

1.3. Organizatorem Konkursu , właścicielem nagród i wydającym nagrody jest marka Buba.

1.4. Konkurs jest organizowany przez Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 11 stycznia 2017 do 15 stycznia 2017, do godziny 24:00. Miejscem organizacji konkursu jest blog kamperki.com oraz profil kamperki.com na portalu facebook pod adresem: https://www.facebook.com/kamperki

1.5. Celem Konkursu jest:

a). promowanie marki Kamperki,

b). promowanie marki Buba.

1.6. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z serwisem Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Informacje podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami udostępnianymi Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook Inc. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.

1.7. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora.

1.8. Niniejszy Regulamin Konkursu jest udostępniony wszystkim potencjalnym Uczestnikom Konkursu na stronie internetowej: www.kamperki.com , zakładka Konkursy oraz w serwisie Facebook, na profilu Kamperki, w poście konkursowym, poprzez zamieszczenie linku do Regulaminu Konkursu.

II. DEFINICJE

2.1. Konkurs organizowany przez Organizatora, w okresie i na warunkach określonych w treści Regulaminu Konkursu.

2.2. Regulamin Konkursu regulamin, określający zasady i warunki przebiegu Konkursu oraz prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu.

2.3. Facebook – serwis społecznościowy.

2.4. Uczestnik – Uczestnik Konkursu, który spełnia warunki określone w paragrafie 3.1. oraz dokonał prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie, czyli zamieścił zrobiony przez siebie opis, pod postem konkursowym wraz z odpowiednim opisem.

2.5 . Zadanie konkursowe polega na umieszczeniu przez Uczestnika Konkursu pod postem konkursowym, w komentarzu,odpowiedzi na pytanie: Kto będzie broił w ubrankach wraz z Bubą?

2.6. Zwycięzca Konkursu – Uczestnik Konkursu, który na podstawie reguł określonych w paragrafie 6.2 i 6.3. jest laureatem nagrody I stopnia.

2.7. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Komisja w składzie 2  osób, czuwająca nad poprawnym przebiegiem Konkursu, realizująca wszelkie powierzone jej przez Organizatora zadania, opisane treścią Regulaminu Konkursu, w związku z organizacją Konkursu, w tym w szczególności wyłaniająca Zwycięzcę Konkursu na zasadach wskazanych w Regulaminie Konkursu. Do kompetencji Komisji Konkursowej należeć będzie również wykluczenie Uczestnika z Konkursu, odmowa wydania nagrody.

2.8. Czas trwania konkursu – okres, który jest liczony od dnia 11 stycznia 2017 do 15 stycznia 2017, do godziny 24:00.

III. UCZESTNICY KONKURSU

3.1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które w momencie wzięcia udziału w Konkursie:

a) ukończyły 18 rok życia,

b) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,

c) posiadają aktywne konto w serwisie Facebook,

d) posiadają miejsce zamieszkania na terenie Polski.

3.2. Konkurs prowadzony jest na obszarze całego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

IV. PRZEBIEG I ZASADY KONKURSU

4.1. Konkurs trwa od dnia 11 stycznia 2017 do 15 stycznia 2017. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany okresu trwania Konkursu.

4.2. W ramach Konkursu Uczestnik Konkursu zamieszcza pod postem konkursowym, w komentarzu, odpowiedź na zadane pytanie.

4.3. Konkurs składa się z jednego zadania. Uczestnik Konkursu może brać udział w Konkursie tylko raz.

4.4.  Opisy zgłoszone do Konkursu muszą odpowiadać wszystkim obowiązującym przepisom, w szczególności:

• Praca nie może zawierać treści o charakterze obraźliwym, oszczerczym,

ksenofobicznym, rewizjonistycznym, ani nie może godzić w dobre imię czy honor innej osoby;

• Praca nie może zachęcać do dyskryminacji czy nienawiści wobec osoby czy osób ze względu na ich pochodzenie, tożsamość etniczną, narodowość, rasę czy wyznanie;

• Praca nie może stanowić groźby wobec osoby czy grupy osób;

• Praca nie może zawierać treści natury pornograficznej czy pedofilskiej ani innych treści naruszających zasady moralności;

• Praca nie może zachęcać do popełnienia wykroczenia, przestępstwa czy aktu terroryzmu, ani też propagować zbrodni wojennych czy zbrodni wobec ludzkości;

• Praca nie może zachęcać do popełnienia samobójstwa;

• Praca nie może zawierać treści natury politycznej;

• Praca nie może zawierać danych osobowych, takich jak: imię i nazwisko, adres, numer telefonu czy adres email;

• Praca nie może naruszać żadnych praw do znaków towarowych czy chronionych symboli, praw autorskich czy praw osobistych i nie może zawierać żadnych marek, wizerunków czy nazwisk znanych osobistości, ani innych treści chronionych prawami własności intelektualnej. Niniejsze postanowienie nie dotyczy wykorzystania marki i produktów marki AM:PM.

V. NAGRODY

5.1. Organizator Konkursu przewiduje wydanie następujących Nagród w Konkursie: jedna nagroda I stopnia.

5.2. Nagroda 1: bon o wartości 100 zł do wykorzystania w sklepie firmowym Buba.

5.3. Nagroda, o której mowa w 5.2. w żadnym wypadku nie podlega wymianie na gotówkę oraz żadną inną formę gratyfikacji i powinna zostać wykorzystana do dnia 31 stycznia.

VI. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

6.1. Przed przystąpieniem do wyboru Zwycięzcy Konkursu Komisja Konkursowa zweryfikuje poprawność zgłoszeń w zakresie pkt. od 4.1 do 4.5. Niespełnienie któregokolwiek z warunków wskazanych w zdaniu pierwszym spowoduje wykluczenie Uczestnika Konkursu z Konkursu. Organizator nie jest obowiązany do informowania Uczestnika Konkursu o wykluczeniu, o którym mowa w zdaniu drugim.

6.2. Wybierając Zwycięzcę Konkursu Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę następujące kryteria:

● zgodność opisu z tematyką Konkursu.

6.3. Zwycięzcą Konkursu zostaje Uczestnik Konkursu, którego opis Komisja Konkursowa oceniła najwyżej.

VII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ZASADY WYDAWANIA NAGRÓD

7.1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do siedmiu dni od zakończenia konkursu poprzez zamieszczenie  imienia i nazwiska zwycięzcy, pod tym postem.

7.2. Zwycięzca Konkursu przekaże dane niezbędne do wysyłki. Wiadomość powinna zawierać:

● Imię,

● Nazwisko,

● Adres do korespondencji,

● Numer telefonu.

7.3. Organizator prześle nagrodę w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości, o której mowa w pkt. 7.2., na adres wskazany w wiadomości, o której mowa w pkt 7.2. Uczestnik Konkursu potwierdza otrzymanie nagrody.

7.4. Organizator odmawia wydania nagrody Zwycięzcy Konkursu, jeśli nie spełni on warunków określonych w paragrafie 3.1.

7.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu, w szczególności w przypadku niepodania bądź podania przez Uczestnika Konkursu błędnych danych osobowych, zmiany danych Uczestnika Konkursu, o której Organizator nie został poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez Uczestnika Konkursu warunków, o których mowa w Regulaminie Konkursu.

7.6. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem Konkursu, próby wpływania na przyznanie nagrody w sposób niedozwolony, innych niż wskazanych w paragrafie 6.1 i 7.4, dany Uczestnik Konkursu będzie, w zależności od etapu konkursu, na którym Organizator powziął informację o wyżej wymienionych działaniach, wkluczony z Konkursu lub Organizator odmówi przekazania nagrody. Organizator nie jest obowiązany do informowania Uczestnika Konkursu o wykluczeniu, o którym mowa w zdaniu drugim. O odmowie wydania nagrody Uczestnik Konkursu zostanie poinformowany w odpowiedzi prywatnej wiadomości przesłanej zgodnie z paragrafem 7.2.

7.7. W przypadku nieprzekazania danych, o których mowa w paragrafie 7.2., w wyznaczonym w Regulaminie Konkursu terminie, Organizator uznaje, że Uczestnik Konkursu zrezygnował z nagrody.

7.8. Nagroda niewydana Zwycięzcy Konkursu z powodów wskazanych w paragrafie 7.4, 7.6. i 7.7 nie jest ponownie przyznawana.

7.9. Niniejszy Regulamin Konkursu jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu, pod warunkiem, iż zmiany nie wpływają na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Ogłoszenie takich zmian nastąpi poprzez wyraźne ich wskazanie w Regulaminie Konkursu, opublikowanym na stronie internetowej: www.kamperki.com , zakładka Aktualności. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.

 

ROZWIĄZANIE KONKURSU!

Dziękujemy Wam bardzo za tak liczny udział w konkursie! Wybór, jak zwykle, był ciężki, ale za ten niesamowity, brojkowy błysk w oku u córeczki…. bon na 100 zł wygrywa Pani Marlena Pietkiewicz! GRATULUJEMY!

 • Martyna K

  Bube uwielbiamy i broić będziemy a szczególnie broić będzie Sandra ☺☺pozdrawiam

 • Monika Banasiak

  Z Bubą broić Amelka będzie ? A gdy do bonu trochę dołożymy to i Maję zadowolimy ? Wtedy oby dwa diabełki z Bubą będą broiły i Bubowe ciuszki z dumą będą nosiły ??

 • Aneta Przychodzień

  Z Buba broić będzie moja córeczka ??

 • Agnieszka Napiórkowska

  Ooo coś dla nas ??

 • Diana

  Z Bubą chętnie pobroimy 🙂
  I wygodnie pobawimy,
  A w przedszkolu pochwalimy
  Słodkim Misiem na ubrankach.
  Nawet mama strzeli foty,
  By pokazać Nasze psoty 🙂
  – Lenka

 • Paulina Nawrocka

  Z Bubą broić będzie Mieszko zwany Pierwszym

 • Natalia Szuba

  Od wieczora aż do ranka z Bubą broić będzie Hanka. A gdy pójdzie do przedszkola cała grupa wnet zawoła „Rety, rety co za ciuch, a w tym ciuchu fajny zuch!” 😉

 • Izabela Jarosińska-Nowak

  W domu zamieszkują dwa łobuziaki- słodziaki jeden duży już prawie 4,5 letni Franko oraz już prawie 4 miesięczna Zuzulka❤ tak więc i do kochania i do noszenia tych świetnych ubranek chętnych u nas nie brakuje? zaciskamy piąstki i trzymamy mocno kciuki???

 • Daria Zankowska

  Aleksander ciągle broi…
  w domu, żłobku, na spacerze.
  Co się zacznie za zabawa,
  gdy mu mama Bubę włoży.
  Aleksander razem z Bubą
  już niebawem będzie broić
  i zarazem świetnie bawić!

 • Basia Baya

  Bubuś, Bubek, Bruniś czyli Bruno ?jego imię oznacza niedźwiedzia i wydawałoby się że to typ powolny i ospały… No nic z tego ? z niedźwiedzia przejął Bubek tylko chrapanie, i gabaryty (4mce a 8 kg i 73cm ? ) Więc gibać potrafi się tak, że wszystko fruwa z przewijaka , woda wychlapuje z wanienki a ja odnoszę wrażenie że mam do czynienia z ośmiornicą po podwójnym espresso ?w łóżeczku układa się w poprzek wystawiając przez szczebelki nogę a na ramię zakładając grzechotkę… Chętnie pobroi Bubek z Bubą, bo do brojenia trzeba mieć wygodnie ?

 • http://isiasworld.pl/ isiasworld

  W ubrankach firmy Buba chętnie pobroiłby Antek 😀

 • http://siostrydajarade.blogspot.com/ Kasia Lorenc

  Moja 3 letnia córka Oliwia ☺

 • Asia

  Jak broić i psocić z Buba to tylko moj półtoraroczny Patryk którego właśnie wyślizgnęłam za nogę spod łóżka bo obraził sie ze go wyjęłam z szuflady 😀

 • Kasia

  Z Buba z miłą chęcią pobroilby mały Nikoś mój największy a zarazem najukochanszy i najważniejszy rozrabiaka. Szalone pomysły to jego specjalność ?

 • Anna Pitala

  Bartuś z Bubą Będzie Broił.

 • Edyta

  W ubrankach wraz z BUBĄ broił będzie mały Igorek,
  bo z niego szalony i niezwykle żądny przygód potworek!
  Ubranka BUBA są niesamowite, wyglądają doskonale,
  i że się poprują czy zniszczą, nie boję się dzięki KAMPERKI wcale!
  Cudowne spodnie, bluza – ahh łzy w oczach się pojawiają,
  bo wizję wygodnej i komfortowej zabawy mi objawiają!
  W ubrankach BUBA mój synek będzie istnym odkrywcą i szczęściarzem,
  będzie wymarzonym strażakiem, lekarzem a nawet gliniarzem!
  Ubranka te nie ograniczą go, nie skrępują ruchów a wyzwolą,
  i w końcy poczuć „zew” dziecięcej radości pozwolą!

  Ubranka BUBA są wspaniałe, oryginalne i IGOR ma na nie chrapkę,
  to większe szczęście dla mnie, takie, jakie ty miałaś w piątek kupując zdrapke 🙂
  I chciałabym aby w nichmój synek poczuł się jak w bajce,
  i dlatego to ja chciałabym wygrać w tej twojej rozdawajce !
  Ubranka te zachwycają dziecięcą niewinnością, szczegółów dopracowaniem,
  i ich noszenie każdego dnia będzie wspaniałej zabawy wyzwaniem!

  B BAJECZNE ubranka BUBA chce mój synek poskromić
  U UPIĘKSZYĆ swe dzieciństwo, i w nich marzenia dogonić!
  B BŁYSKAWICZNIE dopasują się do jego ciała pełnią werwy
  A ANIOŁEK mój będzie chciał broić w nich wciąż bez przerwy !

  Pozdrawiam Edyta W 🙂

 • Aleksandra Gajecka – Knapik

  Moja córka Liwia broinisia ale kochana z niej misia. Z wyglądu jak Aniołek jednak to Diableska modnisia. Znak zodiaku skorpion ma, to wiadomo, że w duszy psotnik gra. Ciuszki Buba nosić będzie dumnie i broić w nich okrutnie 😉

 • Aleksandra Gajecka – Knapik

  Moja córka Liwia broinisia ale kochana z niej misia. Z wyglądu jak Aniołek jednak to Diabelski stworek. Znak zodiaku skorpion ma, to wiadomo, że w duszy psotnik gra. Ciuszki Buba nosić będzie dumnie i broić w nich z nami wspólnie 😉

 • Marta Borycka

  Broić będzie Zosia ?dresy,sukienki,spodnie,bluzki-wszystko potrzebne przedszkolaków do codziennej stylówki ? codzienne coś innego,ładnego i przede wszystkim wygodnego.Komfort przy milionie ruchów jest wskazany ? Trzymamy mocno ?????

 • Paulina Łupińska

  Broić będzie Antoś. Mój Synek broi nawet jak śpi 😉 niezły z niego rozrabiaka, w marcu skończy 4 lata. Wszędzie go pełno, buźka uśmiechnięta, blond włoski, w oczkach iskierki i tylko patrzy i duma co by tu jeszcze zbroić. Z miłą chęcią przygarniemy bonik od Was na ciuszki od Buby. 🙂 Mocno trzymamy kciuki i gorąco Ciebie i Twoją córcie pozdrawiamy :*

 • Kinga Sołtys

  Broić będzie Antek. Rozrabiaka nr 1!

 • barbara

  Chociaż Julka to dziewczyna-
  To niewazne: ach ta mina-
  Bo Ksiezniczka moze byc
  Lub piratem groznym- co tu kryc:
  Wszak pomyslow bedzie tyle,
  Zeby czasu nam starczylo…
  O jej image zadba Buba-
  Beda dzialy się tu cuda!
  No bo kazdy przeciez wie-
  Z Bubą najlepiej broi się 🙂

 • Katarzyna Golińska
 • Paulina Łęgowska

  Broić będzie moja księżniczka Karolinka choć z księżniczka nie za.duzo ma wspolnego choc ma dopiero roczek juz zdejmuje/ badz uslnie probuje zdjac sukienki ktore mama jej zaklada. Cala poobijana i podrapana zarowno ona jak i mama. Taki z niej łobuziak mój kochany

 • Ewelina Paszenda

  Moja córeczka to strojnisia mała
  Ciągle tylko w ubraniach przebierać by chciała
  Ciągle tylko coś by nam oznajmiała
  Czasem różne pytania też zadawała
  Raz rzekła „Mamo ta bluza jest za wielka”
  Innym razem
  ” Czy moja siostra będzie miała na imię Amelka?”
  Jedno tylko na pewno wiemy
  I teraz Wam to tutaj powiemy
  Moja córeczka kocha sukienki
  A najbardziej te od ciotki Anielki
  Elegancji jej dodają
  A małe damy pięknie wyglądać też uwielbiają
  Zatem z bubu broić będzie ma córeczka
  Ta ze zdjęcia Oliweczka ?
  Ps. „broić” nie jedno ma imię https://uploads.disquscdn.com/images/3c3664639e11b40fd64648263675563e62db5f8f8cb6e874de5f295008c26806.jpg

 • Dawid Paszenda

  Każdy mężczyzna marzy o synu. Ja też marzyłem, lecz przyznam się Wam, że gdy na wizycie usłyszałem od lekarz, że bedzoe córeczka serce zabiło nieco mocniej i szybciej.
  Została córeczka tatusia.
  Uwielbiam chodzić z nią na zakupy,uwielbiam wspólne zabawy a wiecie co najbardziej lubię? Czesać ją i stroić ?
  Postanowiłem wziasc sprawy w swoje ręce i zadziałać i tutaj walcząc o nagrodę dla mojej pociechy.
  Z Bubu broić będzie moja córeczka. Gwarantuję Wam niezłą zabawę.
  Tata ? https://uploads.disquscdn.com/images/45032a7ff6938efa11432b88fe02a8537ddfeab32b08f075534d95c1bbbdbda2.jpg

 • Nina

  Broic będzie Kajka ?

 • Łukasz Patrycja Sałek

  Gratulacje??

 • Aleksandra Gajecka – Knapik

  Gratuluję 🙂